Declaració de privacitat

El següent document constitueix  la política de privacitat  de la  Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris, Fundació Privada respecte al tractament de dades personals dels seus pacients i/o representants dels mateixos. Aquesta declaració de privacitat ha estat elaborada conforme al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell de 27 d’ abril del 2016 relatiu a la protecció de las persones físiques pel  que respecta al tractament  de les seves dades personals i la lliure circulació de les mateixes, la Llei 3/2018 de 5 desembre, Llei Orgànica de Protecció de dades i Garanties de Drets  Digitals.

La Direcció d’aquest  Centre informa als  pacients, usuaris i públic en general, dels següents  aspectes en el nostre deure d’ informar als interessats.


Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

DENOMINACIÓ SOCIAL: Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris, Fundació Privada
CIF: G63925721
DOMICILI SOCIAL: Via Augusta, nº 66-70  (08950)  Esplugues de Llobregat

EMAIL: iribas@sjdsse.cat

Quines dades personals tractem i d’on provenen?

Amb ocasió de la seva  relació amb nosaltres es poden tractar les següents categories de dades personals:

 • Dades identificatives , de contacte de pacients o representants  del mateix (inclosa firma, imatge, targeta sanitària, número de la seguretat social o mutualitat);
 • Dades relatives a la salut integrades a la Història Clínica del pacient;
 • Característiques personals, circumstàncies socials a la prestació dels nostres  serveis sobre el  nostre model assistencial;
 • Dades transaccionals (pagaments, ingressos, transferències, deutes)
 • Dades de contacte del pacient i/o els seus representants: email, telèfon.

Les dades poden provenir del propi interessat  (pacient) o en el seu cas, del seu representant legal o voluntari i/o de personal sanitari, o bé derivat  d’ hospitals de referència o altres hospitals concertats amb  la nostra  organització.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Les dades recollides seran tractades per a  les  finalitats aquí descrites i en cap cas de manera incompatible  amb les anomenades finalitats, sempre sota els  principis de transparència i legitimació.

1.- Prestació d’ assistència sanitària: les seves  dades personals son tractades amb l’ objectiu de donar-li  la assistència sociosanitària que requereixi i gestionar la relació contractual amb  vostè , així  com per gestionar adequadament els  serveis  sociosanitaris i d’administració, per exemple:

 • Gestionar qualsevol  incidència o reclamació interposada  per l’ usuari i/o pacient;
 • Realitzar enquestes amb l’ objectiu de conèixer la seva opinió sobre l’ atenció rebuda i que seran utilitzades únicament per  millorar i desenvolupar  els nostres serveis  assistencials i de gestió;
 • Emetre justificants  de la seva assistència en el centre sanitari a favor dels familiars o persones vinculades a vostè que ho sol·licitin , dins  del marc permès  per la normativa.

2.- Gestionar la llista d’espera: en aquests casos  es tractaran  les seves dades  amb la finalitat de gestionar i  trametre  les  sol·licituds al nostre centre.

3.- Atenció de sol·licituds d’ informació, queixa, suggeriment , reclamació, exercici dels drets de protecció de dades, etc.: en aquests casos  es tractaran  les seves dades amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud, per  qualsevol mitjà , incloses les comunicacions telefòniques i/o electròniques.

4.- Acompliment d’ obligacions legals: pot resultar necessari tractar  les seves  dades personals amb  la finalitat  de acomplir amb els requeriments  legals  que corresponguin. En concret , per  complir amb la legislació  en matèria de protecció de dades, tributària, sanitària, etc.

5.- Videovigilància: disposem d’un sistema  de videovigilància a través del qual es  recapten  imatges a temps real dels usuaris  del centre. El tractament d’aquestes dades  es dóna amb  una finalitat exclusivament  de seguretat i control d’accés a les  instal·lacions.

6.- Consultes via web. Recaptem les dades que el consultant introdueix per poder respondre a la consulta plantejada. No es podrà, per aquest  mitjà, proporcionar dades de salut ni donar resultats de proves de salut ni qualsevol altre informació de caràcter personal.

7.- Envia el teu CV. Oferim als interessats a enviar el seu  CV pel procés de selecció de personal.

8. Cursos/Formació. Gestionar l’ oferta formativa dels cursos de Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris, Fundació Privada.

Quina és la legitimació per el tractament de les seves dades?

FinalitatBase per el tractament
Prestació d’ assistència sanitàriaTractament necessari per l’ execució d’un contracte en el que l’interessat és part ; per  protegir interessos  vitals del mateix i/o interessos legítims del responsable del tractament.
Llista d’esperaTractament  necessari per el compliment  d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament i/o consentiment del interessat.
Atenció de sol·licitudsTractament  basat en el consentiment del interessat i/o interès legítim del responsable del tractament.
Compliment  d’obligacions legalsTractament necessari  per el compliment d’ una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
VideovigilànciaTractament basat en  l’interès legítim del responsable del tractament.
Consultes via webTractament basat en el consentiment de l’interessat.
Ciutadans en general: Prestar el servei de consultes web.
Recaptem les dades que el consultant introdueix per  poder respondre a la consulta plantejada. No es podrà, per aquest mitjà, proporcionar dades de salut ni donar resultats de proves de salut ni qualsevol altre informació de caràcter personal.
Envia el teu  CVTractament  basat  en el consentiment de l’ interessat.
Cursos/ FormacióTractament basat en el consentiment de l’ interessat.

Per quant de temps conservem les seves dades?

Amb caràcter general només es conservaran les seves dades durant el temps estrictament  necessari amb la finalitat en la qual foren recaptades.

Les  dades personals proporcionades, així com aquells derivats de l’ assistència sociosanitària prestada es conservaran durant el temps adequat a cada cas (atenent a criteris mèdics y legals), i com mínim, cinc o quinze, anys contats des de la data d’ alta de cada procés assistencial.

Superat l’ anomenat període mínim, i havent finalitzat la relació assistencial i contractual, Sant Joan de Deu Serveis Sociosanitaris mantindrà les seves  dades degudament bloquejades i pseudoanonimitzades, durant el termini corresponent a la prescripció legal.

Les dades personals proporcionades amb la finalitat de gestionar qualsevol sol·licitud d’informació, queixa, suggeriment, reclamació, exercici dels drets de protecció de dades, etc.es conservaran durant el temps necessari  per tramitar la sol·licitud , i en tot cas durant el temps establert  legalment ,així com  durant el període necessari per la formulació, exercici defensa de reclamacions.

Les dades tractades per el compliment d’obligacions legals es conservaran durant el temps establerts  en la legislació aplicable.

Les dades recollides per la formalització i execució del contracte seran conservades durant el termini el que duri la relació contractual, així com durant el període .

Les imatges capturades a traves dels sistemes de videovigilància es conservaran durant un termini màxim de 30 dies, tret que el responsable del tractament tingues coneixement d’algun fet que podes ser rellevant per una actuació judicial posterior .

Les dades tractades per l’enviament de comunicacions per correu electrònic seran conservades fins que l’interessat rescindeixi el consentiment i/o exerceixi els seus drets d’oposició i/o suspensió.

Les dades de les sol·licituds de la llista d’espera les mantindrem a la nostre base de dades fins que li haguem pogut incloure a la nostre oferta de serveis sociosanitaris, o ja no estigui interessat.

A quins destinataris se li comunicaran les seves dades?

Per garantir una adequada prestació del servei, resulta necessari que determinats proveïdors de serveis i/o entitats de Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris, Fundació Privada que tractin dades per compte del responsable i com encarregats del tractament de les seves dades personals. Aquestes entitats poden ser, per exemple , prestadors de serveis mèdics, d’auditoria, d’arxiu, d’emmagatzematge o digitalització d’informació, de destrucció de documentació, serveis d’assessoria jurídica, serveis informàtics, etc.

Les seves dades personals no seran comunicades a tercers excepte en cas d’obligació legal, interès vital o previ consentiment de l’interessat, únicament en els suposats i als destinataris que a continuació detallem:

 1. Donat que el pacient pot disposar d’un contracte d’assegurança en virtut del qual sigui un tercer (per exemple, entitats asseguradores, mútues, administracions públiques, inclús les d’un tercer en el cas d’assegurances de responsabilitat civil) l’obligat al pagament dels serveis sanitaris procurats per el centre sanitari, sempre i quan ho faci saber el pacient, podem comunicar les seves dades a les entitats, amb l’objectiu de gestionar, validar, verificar i controlar el pagament dels serveis assistencials prestats.
 2. Si s’oposa a la comunicació de les seves dades, aquestes entitats podran renunciar al pagament dels serveis assistencials rebuts, corresponent-li a vostè al abonament dels mateixos, al no tenir dret aquestes entitats a la possibilitat de verificar, comprovar ,validar o controlar la correcte facturació per part del centre sanitari de cada un dels seus processos assistencials.
 3. Igualment li informem que les seves dades personals poden ser comunicades a proveïdors de material sanitari, pròtesis i implants per obligació legal, a ambulàncies en base d’un interès vital del propi pacient.

Tota informació que ens sigui facilitada serà tractada de manera confidencial i amb un estricte compliment de les obligacions de seguretat necessàries per impedir l’accés a tercers no autoritzats.

Quines mesures de seguretat implantem per protegir les seves dades?

Se l’informe que Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris, Fundació Privada ha implantat mesures de protecció administratives, tècniques i físiques per protegir la seva informació personal de la destrucció, la pèrdua, la modificació i la divulgació no autoritzada o l’accés de caràcter accidental o il·lícit, inclòs mitjançant l’ús de tecnologies criptogràfiques. Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris, Fundació Privada restringeix l’accés a la informació personal per part dels treballadors en la mesura que existeixi la necessitat de conèixer. La figura del Delegat de Protecció de Dades desenvolupada també a la nostre organització permet a més una tercera supervisió de les nostres accions.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació de les dades inexactes, sol·licitar la supressió, quan, entre altres motius les dades  ja no siguin necessàries per les finalitats per les quals varen ser recollides; en determinades circumstàncies també podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, per el qual només les conservarem per l’exercici o defensa de reclamacions; finalment, i per motius relacionats amb la seva situació particular, també podrà exercir el dret d’oposició i la portabilitat. Així mateix, podrà renunciar, en qualsevol moment, el consentiment autoritzat per el tractament de les seves dades en aquells tractaments que hagin sigut incorporats per mitjà de la seva acceptació explícita.  

En el cas de que el exercici dels seus drets estigui relacionats amb qualsevol de les nostres comunicacions per correu electrònic o amb sol·licituds d’informació sobre productes i/o serveis oferts a la pàgina web, podrà exercir els seus drets en cas de rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de dades i oposició a traves de les següents vies: (1) dirigint una comunicació per escrit al domicili social de la Fundació Sant Joan de Déu; indicant a l’atenció ”Atenció al usuari- Exercici de drets” acompanyat d’una copi del seu DNI /NIE o passaport, o (2) a traves del correu electrònic dpd@sjdhospitalbarcelona.org adjuntant de la mateixa manera una copia del DNI/NIE o passaport.

Així mateix en els correus electrònics que rebi disposarà d’enllaços automatitzats per modificar o donar-se de baixa.

Per més informació:

A demés, en el cas que entengui que no hem complert aquesta política de privacitat li informem que pot posar-se amb contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris, Fundació Privada mitjançant el correu dpd@sjdhospitalbarcelona.org. L’indiquem també de la possibilitat de presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent, Agència Espanyola de Protecció de dades, d’acord amb el procediment que indiqui aquesta autoritat.